Wat kan RTC voor jou betekenen?

RTC Oost-Vlaanderen is een samenwerkingsverband van meerdere secundaire scholen (TSO-BSO-CLW-BuSO) en technische bedrijven in de regio. We verbinden school en werkplek zodat scholen sterker staan om de uitdagingen aan te gaan.

Het doel is om kwalitatief technisch en beroepsonderwijs te ontwikkelen op het snijpunt onderwijs-arbeidsmarkt. Leerlingen en leerkrachten krijgen de mogelijkheid om zich dichtbij op een loopbaan in de techniek te oriënteren, kennis te maken met nieuw(st)e technieken en zo de aansluiting tot de arbeidsmarkt te realiseren.. Daarvoor scheppen bedrijven en het beroepsgericht en technisch onderwijs in de regio uiteenlopende projectmogelijkheden.

RTC tracht te faciliteren, te verbinden en te inspireren. Scholen en bedrijven houden het RTC actief.

We ondersteunen onderwijsinstellingen met een tso-bso studieaanbod op verschillende manieren:

  • Delen van technologische infrastructuur
  • Delen van technologische apparatuur 
  • (Technische) scholing van leraren in functie van RTC-projecten voor leerlingen
  • Verbinding tussen scholen en bedrijven

Samenwerken met bedrijven

Het is onze visie dat een duurzame samenwerking tussen scholen en bedrijven cruciaal is om een goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te realiseren. Het is ook onze overtuiging dat dit lokaal dient te gebeuren.

De samenwerking onderwijs-bedrijfsleven kan concreet gemaakt worden a.d.h.v. volgende argumenten:

Argumenten pro samenwerking voor scholen:

  • De kwaliteit van de opleiding verbeteren: wijzigende maatschappij vraagt actuele opleidingen – aantrekkelijk onderwijs met realiteitswaarde
  • Extern perspectief: buiten de schoolmuren kijken kan inspirerend zijn.
  • De competenties van leerlingen verhogen: levensecht – contact met werk en arbeidsorganisatie – kennis van de maatschappij en arbeidsmarkt
  • Leerlingen attitudes en inzichten bijbrengen: studie en beroepskeuze – realistisch toekomstperspectief – zicht op tewerkstellingskansen
  • Professionele ontwikkeling van leerkrachten: up-to-date – toegang tot kennis en expertise – netwerking – inzicht in bedrijfsleven en arbeidsmarkt- motiverend
  • Het imago en de uitstraling van de school verhogen: respect vanuit bedrijfsleven

Wat is werkplekleren?

Werkplekleren kan men omschrijven als een actief en constructief leerproces, dat steunt op ervaring en plaatsvindt in een echte arbeidssituatie met de werkelijke problemen uit de (toekomstige) arbeidspraktijk als leerobject.

Werkplekleren is niet nieuw, al heette het vroeger anders. Maar de aandacht ervoor is sterk gestegen door de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de kenniseconomie. De arbeidswereld probeert daarom het competentieniveau van de arbeidskrachten efficiënter af te stemmen op de wijzigende omstandigheden en verwachtingen op de arbeidsmarkt. Dat maakt levenslang leren veel belangrijker. In onderwijs en opleiding groeit daarom de behoefte om de onderwijs- en opleidingsprogramma's levensechter te maken.

Werkplekleren bestaat in reële arbeidssituaties en in de afgeleide vormen zoals simulaties, voortrajecten, praktijkgerichte vormingen, praktijklessen in bedrijven, gastsprekers, deelnemen aan externe initiatieven. Werkplekleren is, een instrument dat toegepast kan worden in een waaier van leersituaties, gaande van een reële arbeidsplek tot realistische omstandigheden. Cruciaal is dat men oog heeft voor de specificiteit van de studierichting of opleiding en voor het onderwijs- en opleidingsniveau.

Duaal leren

Bij duaal leren verwerf je vaardigheden in je school, centrum voor deeltijds onderwijs of Syntra-lesplaats én op de werkvloer. Via een gefaseerde uitrol, waarbij volgend schooljaar 55 studierichtingen duaal worden aangeboden, wordt de implementatie van duaal leren als volwaardige leerweg tegen 1 september 2019 voorbereid in het technisch, beroeps- en buitengewoon onderwijs. Een studierichting in duaal leren en werken bevat minstens 14 opleidingsuren per week op de werkvloer. Voor een kwaliteitsvolle opleiding zal naast de leerkracht ook een mentor instaan die de jongeren begeleidt en opleidt op de werkvloer en hen later ook mee evalueert. Voor leerlingen die graag zouden instappen in duaal leren en werken, maar waarvan blijkt dat ze daar nog niet klaar voor zijn, is er in een aanloopfase voorzien. Meer info

Schooljaar 2017-2018

Dit schooljaar werd in voorbereiding op de definitieve uitrol van duaalleren en werken het proefproject ‘Schoolbank op de werkplek’ uitgebreid van 6 naar 21 studierichtingen. 83 scholen en Syntra-lesplaatsen bieden één of meerdere studierichtingen duaal leren en werken aan. Tot nu toe zijn er dit schooljaar 332 leerlingen ingeschreven in de proefprojecten.

Bijkomende info duaal leren

Wat is duaal leren juist en waarom stappen scholen, bedrijven en leerlingen hierin mee? Agoria maakte een informerende video met getuigenissen van de verschillende actoren om leerlingen, ouders, leerkrachten, bedrijven, mentoren, … te overtuigen van de meerwaarde van het duaal leren. Bekijk de video via deze link

voor bedrijven
https://werkplekduaal.be